Sari Kuusela on kiinnostunut kaikesta siitä, mitä elämässä ja työyhteisöjen näyttämöllä ja kulissien takana tapahtuu. Vallasta ja johtamisesta väitellyt yhteiskuntat. tohtori, tietokirjailija.

Sari Kuusela on kiinnostunut kaikesta siitä, mitä elämässä ja työyhteisöjen näyttämöllä ja kulissien takana tapahtuu. Vallasta ja johtamisesta väitellyt yhteiskuntat. tohtori, tietokirjailija.

Työyh­tei­sön kär­jis­ty­neet roo­li­hah­mot: dii­vat

Työyh­tei­sön kär­jis­ty­neet roo­li­hah­mot: dii­vat

Jokai­sel­la meis­tä on koke­mus­ta työyh­tei­sön dii­vois­ta. Heis­tä, jot­ka koke­vat ole­van­sa yli­ver­tai­sia mui­hin ver­rat­tu­na, tuo­vat sen mie­lel­lään esil­le ja odot­ta­vat sik­si myös eri­lais­ta ase­maa ja pal­ve­luk­sia kuin muil­la.  Jot­kut...
Työyh­tei­sön kär­jis­ty­neet roo­li­hah­mot: nar­rit

Työyh­tei­sön kär­jis­ty­neet roo­li­hah­mot: nar­rit

Nar­ri on draa­man maa­il­mas­ta tut­tu hah­mo, joka huvit­taa suk­ke­luu­del­laan, tem­puil­laan ja oudol­la logii­kal­laan. Nar­ril­la on eri­tyi­nen oikeus sanoa ja teh­dä sel­lais­ta, jota ei muil­le sal­li­ta. Sik­si nar­ril­la on suk­ke­luuk­sien lisäk­si...
Työyh­tei­sö­ta­ri­noi­den voi­ma

Työyh­tei­sö­ta­ri­noi­den voi­ma

Elo­ku­vat ja näy­tel­mät kieh­to­vat, sil­lä ne tii­vis­tä­vät kirk­kaas­ti muu­ta­maan het­keen sen, mitä elä­mäs­sä voi tapah­tua. Ne näyt­tä­vät vaih­toeh­toi­sia todel­li­suuk­sia ja saa­vat oival­ta­maan jotain omas­ta elä­mäs­tä. Tari­nat vetä­vät mukaan­sa,...
Työyh­tei­sö­dra­maa: Hamar­tia eli vir­hei­tä sat­tuu

Työyh­tei­sö­dra­maa: Hamar­tia eli vir­hei­tä sat­tuu

Myös hamar­tia, ereh­dyk­ses­tä tai tie­tä­mät­tö­myy­des­tä joh­tu­va vir­he­toi­min­ta, jol­la on huo­not seu­rauk­set, on tut­tua työyh­tei­söis­sä. Jokai­nen saat­taa teh­dä hyväs­sä uskos­sa jotain, joka osoit­tau­tuu vir­heek­si. Jos­kus koh­ta­lok­kaan...
Vakuut­ta­van esi­tyk­sen kul­ma­ki­vet

Vakuut­ta­van esi­tyk­sen kul­ma­ki­vet

Aris­to­te­leen mukaan uskot­ta­va draa­ma syn­tyy kieh­to­vis­ta hen­ki­löis­tä ja hyväs­tä juo­nes­ta. Vakuut­ta­va esi­tys ei siis syn­ny ilman, että muka­na on kiin­nos­ta­via ihmi­siä, tar­peel­li­sia ja hyväl­lä taval­la yllät­tä­viä tapah­tu­mia, kihel­möi­vää...

Pin It on Pinterest