Sari Kuusela on kiinnostunut kaikesta siitä, mitä elämässä ja työyhteisöjen näyttämöllä ja kulissien takana tapahtuu. Vallasta ja johtamisesta väitellyt yhteiskuntat. tohtori, tietokirjailija.

Sari Kuusela on kiinnostunut kaikesta siitä, mitä elämässä ja työyhteisöjen näyttämöllä ja kulissien takana tapahtuu. Vallasta ja johtamisesta väitellyt yhteiskuntat. tohtori, tietokirjailija.

Työyh­tei­sön käsi­kir­joi­tus

Työyh­tei­sön käsi­kir­joi­tus

Paneu­du sii­hen, mil­lai­nen on työyh­tei­sö­si käsi­kir­joi­tus. Jos et tie­dä, mihin työyh­tei­sö pyr­kii ja mitä sen näyt­tä­möl­lä ja kulis­sien taka­na tapah­tuu, mene­tät kos­ke­tuk­sen orga­ni­saa­tion todel­li­suu­teen. Mil­lai­nen draa­ma on...
Työyh­tei­sön roo­lit

Työyh­tei­sön roo­lit

Työyh­tei­sön roo­lit ovat sekä amma­til­li­sia että sosi­aa­li­sia. Ne syn­ty­vät teh­tä­vän, orga­ni­saa­tion ja sen kult­tuu­rin sekä yksi­lön omien tai­to­jen yhdis­tel­mä­nä. Ne kie­tou­tu­vat toi­siin­sa muo­dos­taen koko­nai­suu­den, joka tulee näky­väk­si...
Roo­lit kär­jis­tä­vät toi­min­nan

Roo­lit kär­jis­tä­vät toi­min­nan

Ihmi­nen muut­tuu usein työyh­tei­sön tilan­teis­sa roo­li­hah­mok­si, jon­ka toi­min­ta kär­jis­te­tään muu­ta­mien lausei­den kuvak­si. Tapoi­hin vii­ta­taan usein sano­mal­la ”taas Mik­ko…” tai ”Nii­na ei kos­kaan…” -tyyp­pi­sil­lä lauseil­la. Heil­le, jois­ta...

Pin It on Pinterest