Sari Kuusela on kiinnostunut kaikesta siitä, mitä elämässä ja työyhteisöjen näyttämöllä ja kulissien takana tapahtuu. Vallasta ja johtamisesta väitellyt yhteiskuntat. tohtori, tietokirjailija.

Sari Kuusela on kiinnostunut kaikesta siitä, mitä elämässä ja työyhteisöjen näyttämöllä ja kulissien takana tapahtuu. Vallasta ja johtamisesta väitellyt yhteiskuntat. tohtori, tietokirjailija.

Sanat­to­man vies­tin­nän voi­ma

Sanat­to­man vies­tin­nän voi­ma

Suu­ri osa sii­tä, mitä vuo­ro­vai­ku­tus­ti­lan­teis­sa tapah­tuu, ilmais­taan sanat­to­mal­la vies­tin­näl­lä eli ilmeil­lä, eleil­lä ja äänen­sä­vyil­lä. Ne ovat kei­no­ja tehos­taa vies­tiä ja ohja­ta tul­kin­taa. Sana­ton vies­tin­tä on myös äänen kor­keu­den...
Pie­niä teko­ja

Pie­niä teko­ja

Ne, joil­la on val­taa ja mah­dol­li­suus vai­kut­taa, ovat jat­ku­van tark­kai­lun ja arvioin­nin koh­tee­na. Huo­mio kiin­nit­tyy ei vain tekoi­hin, vaan myös sii­hen, mitä jää teke­mät­tä. Jäi­kö vail­le hyväk­sy­vää hymyä, kan­nus­ta­vaa kom­ment­tia tai...
Kat­sei­den koh­tee­na

Kat­sei­den koh­tee­na

Sosi­aa­li­set tilan­teet altis­ta­vat kat­sei­den koh­tee­na ole­mi­sel­le ja samal­la arvioin­nil­le. Mil­lai­nen vai­ku­tel­ma syn­tyy, toi­mii­ko odo­tus­ten mukai­ses­ti, mokaa­ko vai tun­tuu­ko hyväl­tä tyy­pil­tä. Kat­se tun­nus­taa toi­sen ihmi­sen...
Hyvä paha val­ta

Hyvä paha val­ta

Sanal­la val­ta on ollut huo­no kai­ku, sil­lä sen koe­taan ker­to­van käs­kyt­tä­mi­ses­tä ja oman tah­don toteut­ta­mi­ses­ta välit­tä­mät­tä muis­ta. Vii­me­ai­kai­nen kes­kus­te­lu on myös osoit­ta­nut, että val­ta-ase­ma voi äärim­mil­lään joh­taa täy­del­li­seen...
Yhtei­söl­li­syy­den uusi aika

Yhtei­söl­li­syy­den uusi aika

Mikä saa ihmi­set yhdis­ty­mään taval­la, joka tuot­taa tulok­sia myös orga­ni­saa­tion arjes­sa? Sii­hen tar­vi­taan sopi­va mää­rä yhtei­söl­li­syyt­tä. Sanal­la yhtei­söl­li­syys on ihas­tut­ta­van van­han­ai­kai­nen kai­ku. Se tun­tuu viit­taa­van johon­kin...

Pin It on Pinterest