Sari Kuusela on kiinnostunut kaikesta siitä, mitä elämässä ja työyhteisöjen näyttämöllä ja kulissien takana tapahtuu. Vallasta ja johtamisesta väitellyt yhteiskuntat. tohtori, tietokirjailija.

Sari Kuusela on kiinnostunut kaikesta siitä, mitä elämässä ja työyhteisöjen näyttämöllä ja kulissien takana tapahtuu. Vallasta ja johtamisesta väitellyt yhteiskuntat. tohtori, tietokirjailija.

Joh­ta­mi­sen yti­mes­sä

Joh­ta­mi­sen yti­mes­sä

Olin kan­sain­vä­li­sen NNKY-päi­vän aamiai­sel­la kes­ki­viik­ko­na (kii­tos kut­sus­ta Anne!), ja tee­ma­na oli tyt­tö­jen ja nuor­ten nais­ten joh­ta­juus. Valoi­sa ja läm­min tun­nel­ma, sali täyn­nä kuu­li­joi­ta, tut­tu­jen tapaa­mis­ta ja uusiin...
Joh­ta­mi­sen aak­ko­set: L niin kuin Lii­ke ja Lykä­tä

Joh­ta­mi­sen aak­ko­set: L niin kuin Lii­ke ja Lykä­tä

Lii­ke on edel­ly­tys aikaan­saa­mi­sel­le. Se on kon­kreet­tis­ta teke­mis­tä mut­ta myös pää­mää­rän suun­taan liik­ku­mis­ta. Lii­ke on sym­bo­li muu­tok­sel­le. Se, että jotain on muut­tu­nut, on merk­ki elä­väs­tä orga­ni­saa­tios­ta. Sel­lai­nen työyh­tei­sö,...
Pie­niä teko­ja

Pie­niä teko­ja

Ne, joil­la on val­taa ja mah­dol­li­suus vai­kut­taa, ovat jat­ku­van tark­kai­lun ja arvioin­nin koh­tee­na. Huo­mio kiin­nit­tyy ei vain tekoi­hin, vaan myös sii­hen, mitä jää teke­mät­tä. Jäi­kö vail­le hyväk­sy­vää hymyä, kan­nus­ta­vaa kom­ment­tia tai...
Joh­ta­mi­sen aak­ko­set: J niin kuin Jutel­la ja Juo­ru

Joh­ta­mi­sen aak­ko­set: J niin kuin Jutel­la ja Juo­ru

Jut­te­le­mi­nen voi tun­tua lii­an vähä­ar­voi­sel­ta sanal­ta sel­lai­sel­le, joka on yhtei­söl­li­syy­den yti­mes­sä. Siis kiin­nos­tus ja hyvän fii­lik­sen luo­mi­nen. Sen voi teh­dä hel­pos­ti. Kyse­lee kuu­lu­mi­sia, on kiin­nos­tu­nut miten työt suju­vat ja...
Joh­ta­mi­sen aak­ko­set: J niin kuin Jutel­la ja Juo­ru

Joh­ta­mi­sen aak­ko­set: I niin kuin Ihme­tel­lä ja Ilo

Ihmet­te­ly on tai­to, joka hel­pos­ti unoh­tuu lap­suu­den jäl­keen. Ensin kaik­ki on uut­ta ja kiin­nos­ta­vaa. Sit­ten alat tot­tua ja het­kit­täi­nen uusi uppou­tuu osak­si van­haa. Et kiin­ni­tä enää huo­mio­ta mitä tapah­tuu, tie­dät­hän sen jo etu­kä­teen....

Pin It on Pinterest