Sari Kuusela on kiinnostunut kaikesta siitä, mitä elämässä ja työyhteisöjen näyttämöllä ja kulissien takana tapahtuu. Vallasta ja johtamisesta väitellyt yhteiskuntat. tohtori, tietokirjailija.

Sari Kuusela on kiinnostunut kaikesta siitä, mitä elämässä ja työyhteisöjen näyttämöllä ja kulissien takana tapahtuu. Vallasta ja johtamisesta väitellyt yhteiskuntat. tohtori, tietokirjailija.

Joh­ta­mi­sen aak­ko­set: I niin kuin Ihme­tel­lä ja Ilo

Joh­ta­mi­sen aak­ko­set: I niin kuin Ihme­tel­lä ja Ilo

Ihmet­te­ly on tai­to, joka hel­pos­ti unoh­tuu lap­suu­den jäl­keen. Ensin kaik­ki on uut­ta ja kiin­nos­ta­vaa. Sit­ten alat tot­tua ja het­kit­täi­nen uusi uppou­tuu osak­si van­haa. Et kiin­ni­tä enää huo­mio­ta mitä tapah­tuu, tie­dät­hän sen jo etu­kä­teen....
Esi­mie­hen päi­vä

Esi­mie­hen päi­vä

Ase­tu het­kek­si esi­mie­hen roo­liin. Päi­vä ete­nee seu­raa­vas­ti: Aamul­la on ensin het­ki aikaa työs­tää esi­tys­tä joh­to­ryh­mäl­le. Se on asian­tun­ti­ja­työ­tä ja samal­la mah­dol­li­suus kes­kit­tyä itse­näi­seen työs­ken­te­lyyn. Sit­ten...
Joh­ta­mi­sen aak­ko­set: I niin kuin Ihme­tel­lä ja Ilo

Joh­ta­mi­sen aak­ko­set: G niin kuin Guru

Guruk­si voi­daan kut­sua sel­lais­ta, joka on alan­sa huip­pu ja arvos­tet­tu vai­kut­ta­ja, tai aina­kin sel­lai­sen mai­nees­sa ole­va hen­ki­lö. Jois­sa­kin yhteyk­sis­sä guruun lii­te­tään valais­tu­mi­sen ja hen­ki­sen opet­ta­jan piir­tei­tä. Tar­kem­min...
Joh­ta­mi­sen aak­ko­set: I niin kuin Ihme­tel­lä ja Ilo

Joh­ta­mi­sen aak­ko­set: F niin kuin Fraa­si

Fraa­se­ja tar­vi­taan. En nyt tar­koi­ta pel­käs­tään nii­tä kitey­ty­nei­tä sanon­ta­ta­po­ja, joi­ta käy­täm­me suju­vas­ti, vaik­ka nii­den alku­pe­rä ei aina ole tut­tu (men­nä mön­kään, nak­ki nap­sah­taa). Tar­koi­tan nii­tä lausei­ta, joil­la osoi­tam­me...

Pin It on Pinterest