Sari Kuusela on kiinnostunut kaikesta siitä, mitä elämässä ja työyhteisöjen näyttämöllä ja kulissien takana tapahtuu. Vallasta ja johtamisesta väitellyt yhteiskuntat. tohtori, tietokirjailija.

Sari Kuusela on kiinnostunut kaikesta siitä, mitä elämässä ja työyhteisöjen näyttämöllä ja kulissien takana tapahtuu. Vallasta ja johtamisesta väitellyt yhteiskuntat. tohtori, tietokirjailija.

Kat­sei­den koh­tee­na

Kat­sei­den koh­tee­na

Sosi­aa­li­set tilan­teet altis­ta­vat kat­sei­den koh­tee­na ole­mi­sel­le ja samal­la arvioin­nil­le. Mil­lai­nen vai­ku­tel­ma syn­tyy, toi­mii­ko odo­tus­ten mukai­ses­ti, mokaa­ko vai tun­tuu­ko hyväl­tä tyy­pil­tä. Kat­se tun­nus­taa toi­sen ihmi­sen...
Sosi­aa­li­nen minäm­me

Sosi­aa­li­nen minäm­me

Haluam­me olla osa kiin­nos­ta­vaa poruk­kaa. Sel­lais­ta, joka tun­tuu itsel­le tär­keäl­tä ja muka­na ole­vat ihmi­set sel­lai­sil­ta, joi­den kal­tai­sik­si haluai­si tul­la. Mik­si? Jokai­sel­le on tär­ke­ää kuu­lua johon­kin ryh­mään, kiin­nit­tyä sii­hen myös...
Hie­man oikeu­den­mu­kai­suu­des­ta

Hie­man oikeu­den­mu­kai­suu­des­ta

Tar­ve tul­la koh­del­luk­si oikeu­den­mu­kai­ses­ti on meis­sä syväl­lä. Esi­mies, jon­ka koe­taan anta­van mah­dol­li­suuk­sia, koh­te­le­van rei­lus­ti ja toi­mi­van fik­sus­ti, saa usein rat­kais­tua vai­kei­ta­kin tilan­tei­ta. Sen sijaan epä­rei­luk­si koet­tu...
Vähän urhei­lup­sy­ko­lo­gi­aa työ­elä­mään

Vähän urhei­lup­sy­ko­lo­gi­aa työ­elä­mään

Kuun­te­lin ennen juok­su­ta­pah­tu­maa esi­tys­tä urhei­lup­sy­ko­lo­gias­ta. Asiat oli­vat sinäl­lään tut­tu­ja, mut­ta sisäl­tö pysäyt­ti miet­ti­mään, kuin­ka pal­jon hyö­tyä niis­tä on omaan arkeen. Mikä aihees­sa oli oival­lut­ta­vaa koko elä­män kan­nal­ta?...
Tavois­ta ja muu­tok­ses­ta

Tavois­ta ja muu­tok­ses­ta

Loman jäl­keen kir­ja­hyl­lys­tä osui käteen Leo Babau­tan Zen habits ‑sivuil­ta tulos­ta­ma­ni jut­tu tapo­jen muut­ta­mi­ses­ta. Omien rutii­nien tar­kas­te­lul­le loman päät­ty­mi­nen on hyvä het­ki. On mah­dol­li­suus antaa tilaa sil­le, mikä lisää hyvin­voin­tia...
Pysäh­ty­mi­sen paik­ka

Pysäh­ty­mi­sen paik­ka

Loma. Vuo­de­na­jas­ta riip­pu­mat­ta se tar­koit­taa usein sitä, että vii­mei­set pari viik­koa ennen lomaa tekee töi­tä entis­tä tii­viim­mäl­lä tah­dil­la, jot­ta voi­si jää­dä hyvil­lä mie­lin lomal­le. Vie­lä pari kokous­ta lisää kalen­te­riin, muu­ta­ma...

Pin It on Pinterest