Sari Kuusela on kiinnostunut kaikesta siitä, mitä elämässä ja työyhteisöjen näyttämöllä ja kulissien takana tapahtuu. Vallasta ja johtamisesta väitellyt yhteiskuntat. tohtori, tietokirjailija.

Sari Kuusela on kiinnostunut kaikesta siitä, mitä elämässä ja työyhteisöjen näyttämöllä ja kulissien takana tapahtuu. Vallasta ja johtamisesta väitellyt yhteiskuntat. tohtori, tietokirjailija.

Sano­ja: Kii­reet­tö­myys

Sano­ja: Kii­reet­tö­myys

Vaik­ka et itse oli­si sel­lai­nen, tun­nis­tat sen var­mas­ti.  Se on lep­poi­saa käve­lyä, näy­teik­ku­noi­den kat­se­lua ja muu­ta­ma sana tut­tu­jen kans­sa. Ruo­kai­lua aurin­ko­var­jon alla pihal­la, het­ki kir­jan kans­sa aurin­ko­tuo­lis­sa tai aikaa...
Sano­ja: Unoh­ta­mi­nen

Sano­ja: Unoh­ta­mi­nen

Ihmet­te­lin sitä muu­ta­man päi­vän ajan aina, kun olim­me läh­te­neet liik­keel­le. Pyö­räi­ly tun­tui hel­pol­ta ja aja­tuk­set vaih­tui­vat mai­se­mas­ta johon­kin, jota oli vii­me päi­vi­nä poh­ti­nut. Jokin oli kui­ten­kin toi­sin kuin ennen, mut­ta mikä?...
Sano­ja: Ren­tous

Sano­ja: Ren­tous

Levol­li­suus on piir­re, johon kiin­nit­tää huo­mio­ta pyö­räil­les­sään Sak­san pie­nis­sä kau­pun­geis­sa ja maa­seu­dul­la. Ren­tous näkyy pukeu­tu­mi­ses­sa, jos­ta puut­tuu jäy­kis­te­ly. Se näkyy tavas­sa viet­tää aikaa ulko­na kah­vi­lois­sa ja...
Sano­ja:        Rau­hal­li­suus

Sano­ja: Rau­hal­li­suus

Rau­hal­li­suus on tun­ne, joka val­taa ensim­mäi­se­nä mie­len pyö­rä­mat­kal­la. Vain luon­non äänet, satun­nai­ses­ti auto­ja, kun aje­taan kau­pun­kia koh­ti. Hauk­ko­ja lii­te­le­mäs­sä tai­vaal­la, lin­tu­jen lau­lua met­säs­sä ja jokien var­rel­la. Ava­ra...
Kas­vo­jen säi­lyt­tä­mi­nen

Kas­vo­jen säi­lyt­tä­mi­nen

Sosi­aa­li­set tilan­teet altis­ta­vat kat­sei­den koh­tee­na ole­mi­sel­le ja samal­la arvioin­nil­le sii­tä, osaa­ko toi­mia odo­tus­ten mukai­ses­ti. Kat­se tun­nus­taa toi­sen ihmi­sen vuo­ro­vai­ku­tuk­sen osa­puo­lek­si. Ja toi­sin­päin: vält­te­le­vä kat­se...
Lähel­lä vai etääl­lä?

Lähel­lä vai etääl­lä?

Mikä tahan­sa sosi­aa­li­nen tilan­ne vaa­tii jat­ku­vaa etäi­syy­den ja lähei­syy­den sää­te­lyä. On olta­va riit­tä­vän lähel­lä luot­ta­muk­sen raken­ta­mi­sek­si mut­ta samal­la riit­tä­vän etääl­lä, jot­ta pys­tyy ajat­te­le­maan itse­näi­ses­ti. Pitää olla...

Pin It on Pinterest